เกี่ยวกับระบบ

คณะทำงาน : ที่ปรึกษา

Cinque Terre

ดร.อารี สาริปา

Cinque Terre

อ.วัยวุฒ อินทวงศ์

Cinque Terre

อ.ธารหทัย มาลาเวช


คณะทำงาน : ผู้พัฒนาระบบ

Cinque Terre

อ.รัชนี สิทธิ์ศักดิ์
(Project Manager / System Analysis)

Cinque Terre

อ.อาทิตย์ อรุณศิวกุล
(Project Manager / DBA /
System Administrator

Cinque Terre

นายจักรเลิศ ณ นคร
ครูโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ
(Programmer)


คณะทำงาน : ผู้ดูแลระบบ

Cinque Terre

นางสาวสายพิณ โพธ์ทิพย์